Year
No.: 1 Jimmy Dolan full bio Jimmy Dolan Position: G Year: Sophomore
No.: 2 Anthony Mancine full bio Anthony Mancine Position: F/D Year: Junior
No.: 3 David Bauer full bio David Bauer Position: F Year: Senior
No.: 4 Jimmy Larkin full bio Jimmy Larkin Position: F/D Year: Junior
No.: 5 Danny Glynn full bio Danny Glynn Position: F Year: Senior
No.: 6 Dylan Oboikovitz full bio Dylan Oboikovitz Position: D Year: Junior
No.: 7 Evan O'Neil full bio Evan O'Neil Position: D Year: Junior
No.: 8 Gabe Arteaga full bio Gabe Arteaga Position: D Year: Sophomore
No.: 9 Griffin Drebing full bio Griffin Drebing Position: F Year: Junior
No.: 10 Ryan Cleve full bio Ryan Cleve Position: D Year: Junior
No.: 11 Ed Wilson full bio Ed Wilson Position: D Year: Junior
No.: 14 Patrick McDonnell full bio Patrick McDonnell Position: F Year: Junior
No.: 15 Kyle O'Kelly full bio Kyle O'Kelly Position: F Year: Senior
No.: 17 Brendan Day full bio Brendan Day Position: F Year: Junior
No.: 20 Connor O'Connell full bio Connor O'Connell Position: F/D Year: Junior
No.: 21 John Rudy Murlasits full bio John Rudy Murlasits Position: D Year: Senior
No.: 22 Sean O'Kelly full bio Sean O'Kelly Position: F Year: Senior
No.: 23 Jonathon Hernandez full bio Jonathon Hernandez Position: F Year: Senior
No.: 24 Andrew Capuano full bio Andrew Capuano Position: F Year: Junior
No.: 25 Dan Dargan full bio Dan Dargan Position: F Year: Sophomore
No.: 27 Luke Napleton full bio Luke Napleton Position: F Year: Junior
No.: 35 Kyle Gustafson full bio Kyle Gustafson Position: G Year: Senior